ចុះបញ្ជីម៉ាកសញ្ញា ការពារកម្មសិទ្ធិ​ (Trademark​​ Registration)

  • ម៉ាក​ គឺជាសញ្ញាដែលមើលឃើញ ហើយអាចសំគាល់លក្ខណ:ខុសគ្នានៃទំនិញ ឬសេវានៃសហគ្រាសនីមួយៗ។ ម៉ាកដែលប្រើប្រាស់សំរាប់ទំនិញហៅថាពាណិជ្ជសញ្ញា​ ហើយម៉ាកដែលប្រើប្រាស់សំរាប់ សេវាហៅថា សេវាសញ្ញា។
  • Some of the most valuable assets you can own are the intangible assets called, patents, trademark, and copyrights. These legal documents grant you specific protection and ownership to your intellectual property. Without this type of protection, you risk losing everything.
  • Trademark Registration is the process to protect your Mark legally. Trademark license is valid for 10 years. If you are thinking to protect your Mark legally, our professional will help you.

Our Services

Free consultation

លោកអ្នកកំពុងមានចម្ញល់ក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមែនទេ?
សូមមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល
ដោយមិនគិតថ្លៃ ជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ!

Contact Us