ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន (Company Registration)

Registration a business may involve a series of ministries or institutions.
Generally, Ministry of Commerce (MoC), General Department of Taxation (GDT), Ministry of Labour and Vocational Training (MLVT) are the three main relevant ministries you need to go through to get your business registered. To run a business legally, you should first register at MoC before registering tax at GDT and announcing opening of your enterprise at MLVT. However, some businesses may need to go through other ministries in addition to above-mentioned ministries.

Why you should register your business in Cambodia ?

Business Registration now can be done online through IT Business Registration platform, known as single portal.  The new online platform can save you more times and cost of getting your business registered done.

Get benefits for employees from National Social Security Fund (NSSF)
Create personal identity for your business
Fulfill your obligation as a citizen under Cambodian laws and legislations
Receive legal protection
Ease your access to bank loan and investment
Attract corporate customers because no corporate company want to do business with unregistered business
Avoid fines and business closure

Our Services

Free consultation

លោកអ្នកកំពុងមានចម្ញល់ក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមែនទេ?
សូមមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល
ដោយមិនគិតថ្លៃ ជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ!

Contact Us